Algemene voorwaarden

Artikel 1 Termen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 1. Cbt Centrum Bedrijfs Trainingen B.V.: Officiële handelsnaam in het handelsregister van de KvK, hierna te noemen Cbt;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Cbt;
 3. Deelnemer: elke natuurlijke persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan de door Cbt georganiseerde trainingen;
 4. Europees Examen Kantoor Eureka B.V.: instelling die tentamens en examens afneemt, hierna te noemen Eureka.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cbt en een opdrachtgever waarop Cbt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Cbt, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Cbt en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De door Cbt gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Cbt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Cbt daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cbt anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cbt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Cbt voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cbt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cbt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cbt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cbt zijn verstrekt, heeft Cbt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Cbt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Cbt is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Cbt kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Cbt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Cbt of door Cbt ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Cbt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Inschrijving

 1. Inschrijving op één van de trainingen geschiedt door opgave van naam van de deelnemer, de training en de trainingsdata en de volledige gegevens van de opdrachtgever.
 2. Inschrijvingen kunnen zowel telefonisch, per e-mail als per brief geschieden.
 3. De deelnemer/ opdrachtgever ontvangt uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst van de inschrijving een deelname­bevestiging met trainingsdata, tijden, plaats van training en een routebeschrijving. Bij in-company trainingen ontvangt de opdracht­gever uiterlijk 15 dagen na akkoord de opdracht­bevestiging.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Cbt zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 7 Hororarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Cbt, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Cbt is gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek te factureren.
 5. Voorts is Cbt gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 6. Bovendien mag Cbt het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Cbt, dat in redelijkheid niet van Cbt mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Cbt stelt de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis. Cbt zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 7. Het factuurbedrag van trainingen met open inschrijving is inclusief kosten trainer, kosten accommodatie, consumpties en het lesmateriaal, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij dagtrainingen is er tevens een lunch in de kosten inbegrepen.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Cbt aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Cbt op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Cbt heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Cbt kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Cbt kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Cbt is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.
 6. Cbt is bevoegd bij uitblijven van betaling door opdrachtgever de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en de examens/tentamens te ontzeggen en de relatie met de deelnemer/opdrachtgever op te zeggen.
 7. Cbt behoudt te allen tijde het recht op volledige schade vergoeding.

Artikel 9 Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening binnen en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien Cbt hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Annulering

 1. Inschrijving op een training kan binnen 7 dagen na inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Dit geldt niet bij trainingen die reeds binnen 7 dagen aanvangen.
 2. Bij annulering langer dan 14 dagen na de inschrijfdatum en bij trainingen die binnen 7 dagen aanvangen is het gehele factuurbedrag verschuldigd.
 3. Indien een deelnemer is verhinderd om een training te volgen, dan is het opdrachtgever toegestaan één plaatsvervanger af te vaardigen, mits deze plaatsvervanger een soortgelijke functie uitoefent als de afgemelde deelnemer en de wijziging vooraf aan Cbt wordt gemeld.
 4. Verzuim van een bijeenkomst door een deelnemer geeft geen recht op restitutie van een gedeelte of het gehele factuurbedrag.
 5. Bij in-companytrainingen blijft bij annulering het gehele factuurbedrag verschuldigd.
 6. Cbt is gerechtigd in het uiterste geval een training te annuleren of te verplaatsen. Bij annulering of verplaatsing worden de deelnemer en de opdrachtgever uiterlijk een dag voor aanvang van de training op de hoogte gesteld.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Cbt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet     volledig nakomt.
  b. Na het sluiten van de overeenkomst Cbt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Cbt bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cbt op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Cbt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Cbt behoudt steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Indien Cbt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Cbt aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal het declaratiebedrag. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Cbt in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a.De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CBT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Cbt toegerekend kunnen worden
  c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Cbt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, stilstandschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie geleden door opdrachtgever, deelnemer of derden.

Artikel 13 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Cbt voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Cbt informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Cbt voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Cbt mochten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet-voorzien, waarop Cbt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cbt niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Cbt worden daaronder begrepen.
 3. Cbt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Cbt zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel Cbt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cbt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Cbt gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Cbt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Cbt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Onze deelnemersregistratie wordt behandeld met inachtneming van de wettelijke privacy regels.

Artikel 16 Intellectuele eigendommen en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Cbt zich de rechten en bevoegdheden voor die Cbt toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Cbt verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Cbt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Het auteursrecht en het copyright van al het lesmateriaal berust bij Cbt.
 4. Cbt behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Tentamens en examens

 1. Tentamens en examens van trainingen van Cbt die worden afgenomen door Eureka vallen onder het examenreglement van Eureka. Een exemplaar hiervan is op verzoek verkrijgbaar.

Artikel 18 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Cbt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cbt in staat is adequaat te reageren.
 2. Binnen 8 dagen na melding van de klacht ontvangt opdrachtgever bericht over het in behandeling nemen of de afwikkeling van de klacht.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Cbt de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 19 Geschillen, toepasselijk recht en vindplaats voorwaarden

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Cbt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Cbt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen Cbt en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.
 5. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 6. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstand komen van de overeenkomst.